Snålare körning med digital hjälp

Allt fler maskiner utrustas med sensorer och mätutrustning. Med den typen av digitala lösningar blir det lättare att till exempel få grepp om hur stor bränsleförbrukningen är. Du kan också hitta nya möjligheter att minska den. Möjligheterna kan illustreras med den lilla ”svarta lådan” (som i det här fallet är blå) ”LogMaster” från DataVäxt som gör det möjligt att samla in uppgifter från gårdens fordon och koppla dessa till arbetet på gårdens olika skiften och grödor. Uppgifterna är tillgängliga både i realtid och senare för uppföljning. Det här ger dig möjligheter att göra förändringar både under arbetets gång och senare i samband med planering av nya arbetsuppgifter. Det ger bra förutsättningar för att bränsleanvändningen  ska kunna effektiviseras. En sådan utveckling bidrar till  lantbruksföretagens konkurrenskraft och sparar samtidigt både bränsle och miljö. BlåBox (2)

Lantbruken blir allt större. Det känner säker många av er redan till. Den genomsnittliga arealen åkermark som brukades av heltidsjordbruk ökade från 97 till 121 hektar mellan åren 2007 och 2016 enligt Jordbruksverkets statistik.
I takt med att arealerna blir större på företagen ökar behovet av maskiner med hög kapacitet. Fler och längre transporter är en annan vanlig följd av att företagen brukar större arealer. Det syns om inte annat på företagens användning av drivmedel. Enligt statistik från 2013 använder jordbruket 268 570 kubikmeter diesel till bland annat traktorer och andra maskiner.

Många jordbruksföretag arbetar aktivt med att minska sin användning av bränsle. Bränsleförbrukning vägs in när det är dags för nyinvesteringar och många deltar i Greppa Näringens rådgivning om hur energianvändningen kan bli effektivare. Några prövar odlingssystem med mindre jordbearbetning och andra utbildningar sig i sparsam körning.  Kurser i sparsam körning ordnas runt om i landet. Sådana här och andra liknande åtgärder är viktiga. Det är svårt att säga exakt hur mycket åtgärderna påverkat utvecklingen, men jordbrukets användning av diesel har i alla fall gått ner de senaste årtiondena enligt statistiken.

Tillsammans med mina kollegor på Jordbruksverkets rådgivningsenheter arbetar jag med rådgivning och kompetensutveckling. Vi genomför  projekt inom sju olika områden. Projekten finansieras från det svenska landsbygdsprogrammet. Minskad klimatpåverkan och förnybar energi, Greppa Näringen är ett par av områdena.

/Magnus Franzén

Hur ser satsningar på digitalisering ut i jordbrukspolitiken efter 2020?

Den 29 november 2017 publicerade EU-kommissionen riktlinjerna för den gemensamma jordbrukspolitiken för tiden efter 2020. Som grund för den gemensamma jordbrukspolitiken pekar de ut tre huvudmål:

  • Främja en smart och motståndskraftig jordbrukssektor.
  • Stödja miljövård och klimatåtgärder och bidra till EU:s miljö- och klimatmål.
  • Förbättra den socioekonomiska strukturen i landsbygdsområdena.

För att göra de framsteg i samhället som efterfrågas lyfter kommissionen behovet av att främja innovationer. Innovationer bygger bland annat på forskning och utveckling vilket motiverar att samhället gör satsningar inom den framtida jordbrukspolitiken i samverkan med forsknings- och innovationspolitiken.

shutterstock_713339464

Foto:Shutterstock

 

Teknisk utveckling och digitalisering är viktiga medel för att nå de mål som satts upp. Den nya tekniken gör det möjligt att minska mängden varor som används i produktionen vilket minskar jordbrukets påverkan på miljö och klimat samtidigt som det gynnar jordbrukarnas inkomster. Kommissionen konstaterar i meddelandet att tillgången till ny teknik är ojämnt spridd. Det är särskilt bland de små och medelstora företagen som insatser behöver göras för att få till stånd en snabbare utveckling. Kommissionen pekar också på att kunskap behöver spridas bland jordbrukarna för att innovationer ska få snabbare genomslag.

Min uppgift är bl.a. att bevaka utvecklingen av EU:s nya jordbrukspolitik och jag arbetar på enheten för handel och marknad. Under våren 2018 avser Kommissionen att komma med mer detaljerade förslag om hur den nya politiken ska tillämpas från och med 2021.

/Bengt Johnsson

Digitalisering viktig för stärkt konkurrenskraft

Nya digitala lösningar som underlättar eller effektiviserar vardagen för lantbruket utvecklas hela tiden. Tanken med bloggen är att sprida kunskap om möjligheter som finns för svenska lantbruksföretag och att inspirera och lyfta goda exempel.

Genom bloggen vill vi ha ett utbyte av kunskap och en dialog med olika intressenter – företagare, branschföreträdare, myndighetspersoner och forskare. Om du är intresserad av att bidra i arbetet att sprida kunskap i ämnet eller har förslag på något vi ska lyfta, kontakta oss på adressen digitaltforst@jordbruksverket.se

shutterstock_456567847

Foto: Shutterstock

 

Vi som skriver i bloggen arbetar med olika frågor på Jordbruksverket och kommer att lyfta fram vad vi gör för att utveckla och stärka konkurrenskraften genom digitalisering. Jag själv leder regeringsuppdraget Smartare livsmedelskedja – Digitalt först och finns på enheten för stöd och samordning. 

/Anne Hansson